Gantry 5

Dialekt Lieder


Der selbstsichere und prahlende Reiche

1.
Gäud schiese?
Das gets jo ned
wöu de schissdräck
verdauts Gäud esch
do esch nüd me drin

2.
de riichi häd nie Gäud im Portmonnai
er stöut a Scheck uus
an ungedeckte
denn sis Gäud
esch längscht wiitergleitet
bis de Dumm ikassiert
esch nüd me do

3.
wär Gäud usget
get höugali use
schöni abböuder
vom Bschiss
was jede Helige agwendet hed
sösch wär er nie i Himmel cho

4.
ech weiss doch
dass du ke Gäud hesch
was gebscht du me de do?
es cha nome gschtolnis sii
also b’hauts
ond bschiss än andere


5.
„meinscht du
ech seg blöd
das esch doch ke Weize
das esch Schtreu“

„aber do dra esch Weize gse
Schtreu esch nume de Bewies deför
dass Korn deheime liit
det muesch du
es cho abhole
ech schleipf Weize ned i Räge use

6.
Was söll ech em Himmu obe
dot get’s jo nome Armi?
Was söll ech mit dem Pack?

Meinid er die chömid z’Esse ond z’Trinke öber?
de Herrgott verschwändet doch ned sini Schätz
ond Sex söll es au ned gä

do esch de Mohamed vüu gschiiter gsi

 


SPOTT-LIED ZWISCHEN KIRCHE UND BEIZ

mer hättid doch ke Beize
ke Löue ke Hersche
wo gäb’s de öpis zuffe
wenn mer of d’Chile glost hätte
was het eigentlich de Gott wöue?
Griesgram und Arme?

aber gang lueg hinde dure
gang i nes Pfarrhuus
ond det i Chäller abe
du ech gloub
det fod de Hemmel a
ond dä händ sie euch verborge
du, die hend d’Chele mit em Pfarrhof verwechslet

nei, nei
die hend beize bauet
ond eus verbote
dorthe s’go
Chele wot doch kei Konkurrenz

 


Hochmut

wer rittet
ganz wöud
of em e Leu
dohär?

Er tuet so
als ob em
aues gehöri
säubst de Leu vo Afrika

er luegt of eus abe
vom e ne Leu
das esch keine me vo eus
de esch höch zu ross

keine me vo eus
öber alli weg
of em Mondkameu
vo Giraffe treit

 


Neid

öberall schliiche Schlange ume
versteckt sogar as Blindschliiche
ond fressid aues weg
i nemmersatti Schlangebuch

jede nemt vom andere weg
keine get au nome öppis
sogar em Hond risst me
de Chnoche zor Schnörre us

aues vergönnt me em andere
säubscht de Hoseknopf
dä wo mer i d’Opferbüchs tuet
rissid si em Nochber weg

ond lueg Froue a
schnörre hend se de ganz Tag offe
ond statt bäte
fluched si vor sech her

die vermag doch das ned
die hed das g’schtole
das g’hört mer


Völlerei 1

friss friss friss
völöcht gets morn nüd me

suuf suff suff
den baud esch alles leer

Gott, geb mer e grössere Buuch
dass ech drü Merringue abe bringe

Tüfel lass mech schiise
damet ech au no dä Chabschopf frässe cha

 

Völlerei 2

gula rittet met erer Drifaltigkeit daher
fetti Saue
Im Namen des Schweins

ganz feissi Föchs
wie si nome de Tüfel jagt
Im Namen des Fuchses

Ond erscht recht die Gäns
wer usser mer kennt das Geheimnis
Im Namen der Gans

I alli Ewigkeit
Sou Fochs ond Gans
Amen Gloria & Sanctus

 


Geiz 1

sini Chue hed mer
am Rand
a Grasshaum gschtole

as Vergäutig
hed er es Fouder Heu wöue
ond ersch no
dass die Chuh gmetzget wärdi

de Grächtigkeit müess si
Gott in der Höh

 

Geiz 2

Er hed sogar jede Rappe
drümal umedräit
ond de no gschpalte

a riiche pur
met 80 Jurte
ond erscht no i beschter Lag

doch er hed sogar verbotte
s’Ehrilese armer Leute
nach der Ernt of sinem Weizefäud

Stüre hed er keini zahlt
nume gjommeret
er heig doch nüd

ond wo ner g’schtorbe esch
hed er no e Beerdigung armer Leute
testamentarisch verlangt

 

Geiz 3

Avaritia
hed de Gäudsack
immer met sech

Avaritia
schloft uf em Gäudsack
ond tanket sis Hirni vou

Avaritia
fresst sech säuber uf
ond chond der Hyäne glich

 


Trägheit 1

worom muess ech am fünfi uuf
sechsi länged doch au?

worom muess ech ofs Fäud go schaffe
ond de Rügge büge bes i Hexeschuss ha?

worom muess ech de Garte jäte
wenn mit dem Winter au aues sterbt?

worom esch Trägheit e schweri Sönd
wenn de Tüfu Tag ond Nacht umeschlicht?

worom söu ech i Himmel cho
wenn mer det oni Onterlass Alleluja senge muess?

worom dörfid Riichi ond Adelige de ganz Tag omelegge
ond mer Chline ond Arme settid chrampfe?

Lassid doch acedia ruig de Esu ritte
ond schloffe – i alli Ewigkeit. Ame

 


Trägheit 2

Liebi Schnägg
chlag doch bim oberste Gottesgricht
dass du
die Patronin der Trägheit söuscht si

Liebi Schnägg
hend de d’Mönsche kei Ahnig
was du am Bode noche
chrampfe muescht – ganz süberlig

Liebi Schnägg
ech stuffe dech z’oberischt i
wöu du
jedem Papscht wiit vorus bescht

 

Zorn

gang zum Tüfu
du Arschloch

das wat ech ned
ech rührs zom Fenschter use

dem geb ech e Kick i Arsch
e Watsch dass er i d’Schisse faut

ech schlag alli Fenschter i
wer hed do enne g’roucht?

alli säu i d’Höu
ech jag euch alli is Meer

versuffit
verreckid

Gott verdammi
Jesses Marie ond Spiritus

 

 

Wollust

Die Todsönd
hani nie verschtande

darf ech mech ned wohl fühle?
esch alles nor no Sünd?
Alli wend doch Wohlbefinde

Esch d’Wolloscht öpe de
wenn das H verloregod
ond auem de Schnuf usgot?

worum söu e schöni Frau
ufputzt si
ond das Zeiche vo de Wolluscht si?

Oder worum muess Sou weder here ha
wöu Wolluscht uf ere Sou doherriitet?
Hed öppe do scho d’Islamverachtigong agfange?


&&&

Al Imfeld©, Datum ?